Снимка архив Източник Дарик

Конфликт на интереси при общинския съветник от Общински съвет Хасково д-р Лилия Консулова установи КПКОНПИ. Решението на антикорупционната комисията е от март, 2019 г. В тази връзка на общинския съветник от ГЕРБ д-р Лилия Консулова (мандат 2015-2020) е наложена глоба в размер на  общо 10 034 лева (десет хиляди тридесет и четири лева).

 

Припомняме, че на заседание на Общински съвет Хасково от 27 април 2018 г. с протокол №34 е взето Решение №671, с което да се проведе конкурс за избор на управител на Общинското лечебно заведение “Диагностично – консултативен център І – Хасково” ЕООД /Бившата Първа поликлиника/. Общинският съветник д-р Лилия Консулова е избрана за секретар на Комисията по избор, която трябва да проведе конкурса. Трябва да отбележим, че в същото време д-р Лилия Консулова е съдружник и съуправител с Миглена Янева – съпруга на д-р Ясен Янев в Амбулаторна групова практика за първична медицинска помощ „Рея“.

Общинският съветник тогава Лилия Консулова не само, че не подава отвод заради евентуален конфликт на интереси, но подкрепя Решение №671 на ОбС за възлагане на конкурс за избор на управител на ДКЦ 1, и в която Комисия по конкурса тя е секретар. Не на последно място е определено възнаграждение за участие в комисията.

Припомняме, че в конкурса, провел се на 14 юни 2018 г. участваха двама кандидати  за управител на ДКЦ1 Хасково. Това бяха бившият шеф на болницата д-р Ясен Янев и д-р Франц Ваврек. За победител бе избран д-р Ясен Янев. Със свое решение от 29 юни, 2018 г. Общинският съвет одобри предложението на Комисията по конкурса, като определи за управител на лечебното заведение д-р Ясен Янев. В същото време д-р Янев е управител на Многопрофилна болница за активно лечение „Хигия“ в Хасково и съдружник и съуправител в „Медицински център Хипократ 2000“.

През юли, 2018 г. вторият кандидат д-р Ваврек оспори избора от конкурса като подаде възражение до председателя на Общинския съвет Таня Захариева и до тогавашния кмет Добри Беливанов. Д-р Ваврек отнесе въпроса и до съда.

Д-р Ваврек тогава посочи, че процедурата на конкурса е била опорочена още при подаване на документите. Не били посочени мястото и срокът, в който може да се получи информация относно темите – предмет на събеседването. Според д-р Ваврек на кандидата не са били предоставени документи за структурата, бюджета, числеността на персонала, както и утвърден проект на договор за възлагане на управление, което е незаконосъобразно. Според него именно този отказ за предоставяне на информация го е поставил в неравностойно положение с другите кандидати. Д-р Ваврек тогава подчерта, че конкурсът е опорочен и от наличието на конфликт на интереси с един от членовете на комисията по избор и класирания кандидат на първо място. Д-р Ваврек заяви, че секретарят на комисията, провел събеседването д-р Лилия Консулова е съдружник и управител с Миглена Янева – съпруга на д-р Янев в Амбулаторна групова практика за първична медицинска помощ „Рея“. Тогава д-р Ваврек помоли да се отмени предложеното класиране на комисията по избора, с което е одобрен кандидата, класиран на първо място. Във възражението си, той помоли се да се възложи на комисията да проведе отново конкурса от момента на установеното нарушение или да се вземе решение за обявяване на нов конкурс.

Тогава общинският съветник от „Коалиция за Хасково“ Георги Пеев предложи на колегите си в Общинския съвет изцяло нов проект за решение – да анулират Решението, с което е избран д-р Ясен Янев за управител на ДКЦ1 и да се упълномощи кмета на Хасково да назначи нова комисия за провеждането на нов конкурс. Мнозинството в местния парламент, включително и д-р Лилия Консулова отхвърлиха предложението на Георги Пеев.

На заседанието на 27 юли, 2018 г. общинските съветници не допуснаха нов конкурс за управител на Първа поликлиника. Гласуването в зала бе 15- за нов конкурс, 15-против и 8 въздържали се.

Съдът отхвърли жалбата на д-р Франц Ваврек.

По случая е сезирана КПКОНПИ. От представен по преписката Протокол от 14.06.2018г. от заседание на Комисия за провеждане на конкурс за „Възлагане на управлението на „ДКЦ 1-Хасково“ ЕООД е видно, че в качеството й на секретар на същата комисия Лилия Консулова е участвала във всички етапи от провеждането на конкурса. От отварянето на пликовете по реда на тяхното постъпване, разглеждането на документите на участниците в конкурса и проверката за съответствие с поставените изисквания, в допускането на участниците до следващ етап от конкурса, в запознаването и в оценяването на представените от кандидатите „Програми за развитието и дейността на „ДКЦ 1-Хасково“ ЕООД, както и в третия етап от конкурса – събеседването. Консулова е участвала и в самото събеседване, в оценяването на кандидатите, в крайното обединяване на оценките на членовете на комисията и в класирането на участниците. След провеждане на конкурсната процедура на 14.06.2018 г., Комисията за провеждане на конкурса е класирала на първо място кандидата Ясен Янев, за когото Консулова е дала най-високи оценки във всички етапи на конкурса, се казва в становището на КПКОНПИ.

От антикорупционната комисия допълват, че на 15.06.2018 г. в деловодството на Общински съвет Хасково е постъпило заявление от Лилия Консулова, с което тя си прави отвод от състава на конкурсната комисия, с мотиви, свързани с „възможността за потенциален конфликт на интереси с класирания участник – д-р Ясен Янев“.

„Във връзка с така направения в деня, следващ деня на провеждане на конкурса, самоотвод, Комисията за провеждане на конкурса /без налични доказателства и информация за повторното й събиране и провеждане на ново заседание/ е променила и допълнила Протокола от 14.06.2018 г., като в т. IX от същия е отразила направения от Консулова на 15.06.2018 г. самоотвод. На тази база комисията е преизчислила оценките на кандидатите, като е изключила оценките, дадени от Консулова и е класирала кандидатите въз основа на оценките, дадени от останалите четирима членове. След преизчисляването не е настъпила промяна в класирането на участниците в конкурса. По т. X от Протокола от 14.06.2018 г. комисията е приела решение да предложи на ОбС Хасково да утвърди класирането, като е предложила на първо място да бъде класиран д-р Ясен Янев“, се посочва в доклада на КПКОНПИ.

В обясненията си, дадени пред КПКОНПИ по време на изслушването, Консулова е заявила, че при определянето й за член на Комисията за провеждане на конкурс от Общински съвет Хасково и при гласуването на Решение № 671 не е мислела, че върши нарушение, тъй като в тази комисия е трябвало да има и лекар, а в Общинския съвет такива били малко. Преди заседанието на комисията за провеждане на конкурса тя не е знаела кои кандидати ще се явят, поради което не е смятала, че има проблем с участието й в работата на комисията. Едва след приключване на процедурата по провеждане на конкурса тя е размислила и преценила, че е възможно да възникне потенциален конфликт на интереси с участника в конкурса – д-р Ясен Янев, когото познава добре, тъй като със съпругата му са съдружници в групова практика и ползват два кабинета в сградата на „Медицински център Хипократ 2000“ ООД, съдружник и съуправител в което е д-р Ясен Янев. Затова и подала заявление до Председателя на Общински съвет Хасково, с което се е отвела от състава на комисията, не е подписала протокола от проведеното заседание за провеждане на конкурса и не е получила възнаграждение за участието си в комисията.

Становището на антикорупционната комисия гласи, че участвайки в заседанието на комисията на 14.06.2018 г., в обсъждането и подготовката на Решението за класиране на кандидатите в конкурса, Консулова е нарушила забраната по чл.58 от ЗПКОНПИ – участвала е в подготовката и обсъждането на акт в частен интерес на свързаното с нея лице Миглена Янева, тъй като получаването на работа от нейния съпруг Ясен Янев би могло да доведе до материална облага и за свързаното лице.

„В случая фактът, наведен от Консулова по време на изслушването, че се е отвела от комисията за провеждане на конкурса, не е подписала окончателния протокол и не е получила възнаграждение за участието си, не може да се отрази на крайния извод на Комисията, тъй като всичко това тя е извършила след провеждане на  конкурсната процедура на 14.06.2018 г.“, допълват от КПКОНПИ. „Нещо повече, след отвеждането й конкурсната процедура не е прекратена, а е приключила с окончателен протокол от същата дата, на която е проведено заседанието на Комисията за провеждане на конкурса – 14.06.2018 г., на което заседание Консулова е взела участие във всички фази, в това число в отварянето на пликовете, в допускането на кандидатите до втория етап от конкурса, в оценяването на представените от кандидатите програми, в допускането им до третия етап на конкурса, в събеседването с кандидатите и в оценяване на представянето им, както и в тяхното класиране“, казват от антикорупционната комисия.

От там уточняват още че: „От упражнените от Консулова правомощия по служба е реализирана нематериална облага по смисъла на чл.54 от ЗПКОНПИ за свързаното с нея лице Миглена Янева, изразяваща се в помощ и възможност за получаване на работа, на длъжност, от съпруга й Ясен Янев като Управител на „Диагностично-консултативен център 1-Хасково“ ЕООД, както и материална облага, изразяваща се във възможността Ясен Янев да получава възнаграждение за тази длъжност, което би могло да доведе и до повишаване на жизнения стандарт на семейството им“.

Д-р Лилия Консулова, която е майка на бившия зам.-кмет Евгени Консулов обжалва решението на КПКОНПИ и наложената й глоба в Административния съд в Хасково. За утре – 15 ноември е насрочено поредното дело по казуса.

Лилия Консулова е вторият случай на общински съветник от ГЕРБ в Хасково, при това в един мандат, уличен в конфликт на интереси. Първият е на съветника Росен Пеянков, който вече е осъден на първа инстанция. Следващото дело, което ще се гледа във ВАС е насрочено за февруари, 2020 г.

 

 

Коментирай чрез Facebook